browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Over 1,2 millioner til villaksen

Posted by on 20/02/2015

Villaksauksjonen har blitt en viktig inntektskilde for Redd Villaksen og deres arbeid for villaksen. Nylig fikk jeg og andre bidragsytere en hyggelig e-post med informasjonen om resultatet av auksjonen. Her følger et utdrag, ganske imponerende:

Ordinær auksjon 6.11.2014
Totalt fikk vi inn et bruttobeløp på NOK 960.600.

Nettauksjon 7.11. til 14.11.2014
Totalt fikk vi inn et bruttobeløp på NOK 276.000.

Vi oppnådde et totalresultat på kr 1.226.000. Kombinasjonen analog auksjon og nettauksjon her medført en inntektsøkning på 27%. Dette er et godt resultat!

HVA SKAL PENGENE BRUKES TIL OG ANDRE AKTIVITETER?

I disse dager holder vi på med å lage et budsjett for 2015. Hva vi skal bruke pengene til er med andre ord ikke avklart, men vi kan gi det et bilde av hva vi blant annet brukte pengene til i 2014:

Problemer fra oppdrettsindustrien
Stiftelsen brukte 300.000 i direkte støtte til Norske Lakseelver. Dette er øremerket lønn til forsker Erik Sterud. Rømminger og lakselus utgjør pt den mest akutte trusselen for vill laksefisk, og det er nødvendig å få oppdrettsnæringen inn i driftsformer som ikke belaster miljøet rundt mærene og i vassdragene.. I tillegg har man sykdomsspredning som ingen per nå helt vet konsekvensen av. Vi har også støttet VGTV med Lars og Lars sine episoder om oppdrettsnæringen med kr 75.000. Disse filmene når ut til et ungt publikum.

Sjøørreten ekstra utsatt
For å bedre gyte- og oppvekstområdene bidrar Reddvillaksen.no sammen med NJFF økonomisk til gytegrus og biotopforbedrende tiltak med kr 100.000. Reddvillaksen har i 2014 også gitt betydelige midler – kr 50.000 – til innkjøp og drift av en storruse for Sogn Villaksråd.

Myndighetspåvirkning
Vi utøver et politisk press gjennom Laksealliansen. Ordføreroppropet om vern av villaksen som fikk tilslutning fra over 64 ordførere, var viktig var en viktig aktivitet. Når det gjelder annen påvirkning, skjer dette hovedsakelig gjennom sosiale medier. Vi har 11200 følgere på Facebook og 1350 på Twitter (her er det svært mange politikere og journalister som følger oss).Vi anser sosiale media som viktige påvirkningskanaler for å bygge politisk «kjøttvekt» der målet er å bedre livsvillkårene for vill fisk.
 
Internasjonalt
Reddvillaksen.no samarbeider nært med North Atlantic Salmon Fund (NASF) og Orri Vigfusson, og bidrar med betydelige midler til hans utrettelige kamp for villaksen. I år var tilskuddet på kr 350.000. NASFs leieordninger i farvannene rundt Færøyene og Grønland har opp gjennom årene reddet millioner av norsk og britisk villaks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *